Translate?

Ons verhaal

Voortbouwen op waar we goed in zijn – specialistische behandeling voor mensen met complexe psychische problematiek. Samenwerken met andere partijen – ieder vanuit de eigen kracht. Dat is de beweging die we hebben ingezet.
Maar waar bewegen we naartoe?

We bewegen naar een maatschappij waar mensen met psychische problemen gezien en gehoord worden, liefst voordat de problemen verergeren. We werken hard aan een nauwe samenwerking met regionale partners in de zorg, sociaal domein en sociale basis. Met elkaar kunnen we aandacht hebben voor alle levensdomeinen van de persoon met een hulpvraag. Daarbij werken we toe naar een zorgaanbod dat beschikbaar is als dat nodig is, zonder gaten en zonder overlap, rekening houdend met wat bovenregionaal aan specialistische zorg voorhanden is. Zo helpen we voorkomen dat zwaardere problematiek ontstaat en dragen we bij aan herstel. Ieder vanuit de eigen kracht en wetend waar onze grenzen liggen.

De motor van deze beweging is een eenduidige en methodisch manier van werken, in de driehoek van cliënt, naaste en behandelaar. We werken bij GGZ inGeest intensief samen voor de cliënt, rekening houdend met zijn of haar persoonlijke verhaal. Over de afdelingen heen en vanuit bewezen effectieve behandelingen en duidelijke zorgpaden. Daardoor zijn we voorspelbaar en kan de cliënt zelf meer regie voeren. Verder zorgen we met goed gestroomlijnde werkprocessen en de inzet van e-health dat we onze tijd en aandacht vooral aan cliënten kunnen geven. Met ruimte voor de inbreng van de cliënt en betrokkenheid van naasten.

De bagage: onze expertise. We investeren in onze medewerkers als dragers van die expertise. We blijven academisch onderzoek doen en brengen de resultaten direct in praktijk. Verder delen we onze expertise met onze samenwerkingspartners, ook in domeinen zoals school en werk. Door partners te adviseren en trainen, kunnen we voorkomen dat mensen met lichte problematiek een beroep doen op de specialistische zorg en helpen we partners om ook met complexe problematiek om te gaan.

Voortbouwen op waar we goed in zijn, samenwerken vanuit eigen kracht. Dat is de kern. Omdat we hiermee samen met onze partners de druk van de ketel halen in de ggz. Omdat we zo het volle intellectuele en creatieve potentieel van onze organisatie benutten. En omdat we op die manier goede zorg kunnen blijven bieden aan cliënten en hun netwerk. Mensen helpen om (weer) naar vermogen mee te doen in de samenleving. Daar doen we het uiteindelijk voor.

Dat is onze bestemming.