Translate?

Privacy rondom uw behandeling

GGZ inGeest slaat om verschillende redenen gegevens van u op. Daarbij voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de wet rondom privacy.

Wat betekent de AVG voor u en voor ons?

In de wet staat duidelijk omschreven wat u van ons mag verwachten bij de opslag en verwerking van uw gegevens. Ook vertelt de wet hoe en voor welke doelen wij uw gegevens mogen opslaan. Hieronder vindt u in het kort wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor u en voor ons betekent. Aan uw rechten worden in de wet soms grenzen gesteld. Wilt u weten hoe dat precies zit? Kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

Wat mag u van ons verwachten bij de opslag en verwerking van uw gegevens?

Recht op inzage: bekijken van gegevens die wij van u opslaan

Wij moeten u informeren welke gegevens wij van u opslaan en met welk doel wij dat doen. Natuurlijk heeft u het recht de gegevens die wij over u opslaan in te zien. Dit wordt het recht op inzage genoemd.

Recht op rectificatie: verbeteren van gegevens waar u het niet mee eens bent

Zijn gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet juist (bijvoorbeeld een verkeerd huisnummer), dan kunt u ons te vragen uw gegevens te verbeteren. Dit noemen wij het recht op rectificatie.

Bent u het niet eens met de mening van uw behandelaar of wilt u iets aanvullen daarop, dan kunt u de behandelaar vragen iets aan te passen. Uw behandelaar is daartoe niet verplicht. Hij of zij is wel verplicht uw aanvullingen op te nemen.

Recht op vergetelheid: wissen van (een deel van) de gegevens die wij over u opslaan

U hebt het recht ons te vragen (bepaalde) gegevens over u te wissen. Daarvoor gelden wel wettelijke beperkingen, zowel tijdens als na de behandeling. Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit: meenemen van uw gegevens

Wanneer u daarom vraagt zijn wij verplicht de door u aan ons verstrekte gegevens digitaal aan u mee te geven. Dit noemen we het recht op dataportabiliteit.

Opslaan van uw gegevens

Hoe en hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Beveiliging

Wij slaan uw gegevens veilig digitaal op. Wij zorgen dat de gegevens niet verloren of beschadigd raken en niet worden bekeken door mensen die daar geen recht op hebben.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Volgens de wet moeten wij gegevens over uw behandeling 20 jaar na afloop van de behandeling bewaren, tenzij u eerder om vernietiging (wissing) vraagt en daar geen bezwaren tegen bestaan. Bij gedwongen opname en gedwongen behandeling gelden andere termijnen.

Doelen waarvoor wij uw gegevens opslaan

In de nieuwe wet staat dat wij uw gegevens alleen mogen opslaan voor bepaalde doelen. Waarvoor mogen wij uw gegevens gebruiken?

Vanwege uw behandeling

Wij moeten uw gegevens opslaan en gebruiken voor uw behandeling en de betaling daarvan door uw zorgverzekeraar, uw gemeente of het zorgkantoor.

Vanwege kwaliteitsverbetering en beleid

Wij mogen sommige van die gegevens ook gebruiken voor controle en verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en het maken van beleid. Wij moeten dan wel uw privacy voldoende beschermen.

Vanwege wetenschappelijk onderzoek

Bij wetenschappelijke onderzoek gelden specifieke bepalingen.

Vanwege een wettelijke verplichting

Soms zijn wij vanwege een andere wet verplicht gegevens van u op te slaan en te verstrekken aan bepaalde instanties. Bijvoorbeeld vanwege de wet Wvggz voor gedwongen opname en behandeling.

Voor cliënttevredenheidsonderzoek

Het is voor ons belangrijk te weten wat u van onze behandeling vindt. Daarvoor doen wij cliënttevredenheidsonderzoek.

Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging

Om u toegang te kunnen geven tot onze gesloten afdelingen mogen wij gegevens van u opslaan.

Het delen van de zorgvraagtypering met de NZa

Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg zijn verplicht om informatie over de zorgvraagtypering met De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te delen. De NZa gebruikt deze informatie om een beter beeld te krijgen van de zorg die nodig is.

Contact

Hebt u vragen of een klacht over de verwerking van uw eigen gegevens? Bespreek deze dan eerst met uw behandelaar of eventueel met onze klachtenfunctionaris. Komt u er samen niet uit, of heeft u geen behandelaar? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG). Mocht u ondanks uw contact met de FG niet tevreden zijn over de manier waarop GGZ inGeest met uw privacy omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Functionaris gegevensbescherming
FG@ggzingeest.nl (veilig e-mailen)

Postadres
Functionaris gegevensbescherming (FG)
p/a Bestuurssecretariaat GGZ inGeest, 4e etage
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam