Translate?

Uw rechten, uw dossier en uw privacy

Als cliënt bij GGZ inGeest hebt u rechten waar u een beroep op kunt doen. Als u in behandeling komt, slaan we gegevens van u op. Daarbij voldoen wij aan de regels van de wet rondom privacy (de AVG).

Uw rechten als cliënt

GGZ inGeest heeft rechten geformuleerd waar u als cliënt een beroep op kunt doen. Dit zijn:

1. Recht op informatie

Uw behandelaar geeft informatie over uw klachten en mogelijke behandelingen. Ook vertelt hij over de gevolgen en risico’s van de behandeling, zoals bijwerkingen van medicijnen. Hij legt uit wat u van de behandeling kunt verwachten hoe lang deze duurt. Deze informatie heeft u nodig om in te stemmen met de behandeling.

2. Recht op privacy

GGZ inGeest heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens. Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt is vertrouwelijk. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Uw hulpverlener mag geen informatie over u geven aan anderen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitzonderingen zijn overige hulpverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling, uw zorgverzekeraar en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In uitzonderlijke gevallen zijn behandelaren genoodzaakt informatie te verstrekken aan Veilig Thuis.

GGZ inGeest voldoet ook aan de wet rondom privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Recht op vrije keuze van hulpverlening

Het is belangrijk dat u een hulpverlener heeft in wie u vertrouwen hebt. Soms blijkt dat u met uw hulpverlener, ook na verloop van enige tijd, geen goede hulpverleningsrelatie kunt opbouwen. In dat geval kunt u vragen om een andere behandelaar. U kunt dit bespreekbaar maken bij uw behandelaar of bij de afdelingsmanager.

4. Recht op second opinion

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de gestelde diagnose of de door uw hulpverlener voorgestelde behandeling. In dat geval kunt u advies vragen aan een andere deskundige: een zogenoemde ‘second opinion’. Ook als u vindt dat de hulpverlening die geboden wordt niet passend is of niet voldoet, kunt u hierom vragen bij uw behandelaar of verwijzer. ​​​​​​

5. Recht op veiligheid

Uw veiligheid tijdens de behandeling is belangrijk. Het is medewerkers verboden gedurende de behandeling een vriendschappelijke, laat staan seksuele, relatie met u aan te gaan. Dat belemmert een professionele behandeling van uw problemen. Ook moeten hulpverleners in het contact rekening houden met de grenzen die u aangeeft. Als u zich binnen onze instelling op één of andere manier onveilig voelt, dan vinden wij het belangrijk dit van u te horen. Wij zullen er alles aan doen om uw gevoel van veiligheid te vergroten.

6. Recht op beroep bij beëindigen behandelovereenkomst tegen uw wil

De directeur behandelzaken van het circuit waar u in behandeling bent, kan om gegronde redenen de behandeling beëindigen. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de geneesheer-directeur. Ook kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Uw dossier

Uw dossier bestaat uit formulieren, brieven en verslagen waarin gegevens staan die van belang zijn voor u en uw behandeling. We maken een dossier zodra u zich voor behandeling of begeleiding aanmeldt bij GGZ inGeest. De meeste gegevens bewaren we digitaal (elektronisch). Soms bewaren we ook gegevens op papier. Mensen die toegang hebben tot uw dossier zijn:

  • u
  • behandelaren en andere medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling
  • mensen die u wettelijk vertegenwoordigen

Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)

GGZ inGeest en alle andere zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg. De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door:

  • De Nederlandse GGZ
  • LPGGZ (Landelijk Platform GGz)
  • NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie)
  • Consumentenbond

De leveringsvoorwaarden zijn voor alle grote ggz-instellingen hetzelfde. In de leveringsvoorwaarden staat waar GGZ inGeest en ook u zich aan moeten houden. Er staat bijvoorbeeld in welke informatie wij u moeten geven. Er staat niet in welke zorg u nodig hebt.

Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is. U kunt de algemene leveringsvoorwaarden downloaden op onze pagina folders en downloads, of vanaf de website van de Nederlandse GGZ.

Privacy rondom uw behandeling

Wanneer uw huisarts u verwijst naar GGZ inGeest of u een behandeling start bij GGZ inGeest slaan we gegevens van u op. Ook als u een behandeling krijgt bij Prezens. Of wanneer u meedoet aan cursus of naar een bijeenkomst gaat. Bij alles wat we vastleggen voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet op het gebied van privacy. Wat betekent dit voor u?

Privacy bij gebruik van website, e-mail en chat

GGZ inGeest slaat gegevens op over u, uw pc of mobiele telefoon wanneer u gebruik maakt van onze website. Ook als u met ons mailt of gebruik maakt van een van onze internetbehandelingen slaan we gegevens van u op. Wilt u weten wat we opslaan en hoe we daar mee omgaan?