Translate?

Zorgtoeleiding

Zorg voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren en waarbij vermoeden is van psychiatrische problematiek, maar die niet via de reguliere weg in zorg komen.

Wat is zorgtoeleiding?

Zorgtoeleiding zorgt dat mensen die behandeling nodig hebben terecht komen bij de juiste behandelaar en instantie.

De professionals van team zorgtoeleiding:

  • screenen,
  • verrichten psychiatrische diagnostiek,
  • leiden toe naar passende zorg zoals GGZ, huisarts, partners in het sociaal domein of andere aanbieders.

Daarnaast zijn de medewerkers van zorgtoeleiding inzetbaar voor consultatie en advies, bijvoorbeeld als het vragen met betrekking tot psychiatrie betreft.

Voor wie is zorgtoeleiding?

Mensen die in een kwetsbare positie verkeren, die onbegrepen gedrag vertonen waarbij vermoeden is van psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek, die niet in zorg zijn en niet via de reguliere weg in zorg komen. Tevens voor reeds gediagnosticeerde cliënten die niet meer in zorg zijn, waarbij bemoeizorg noodzakelijk is (bijvoorbeeld psychotische compensatie bij eerder gestelde schizofrenie).

Hoe werkt zorgtoeleiding?

De cliënten komen onder meer in beeld bij zorgen van de omgeving. Bijvoorbeeld via huisartsen of partners in de keten als de GGD. Onder meer als er sprake is van zorgelijk gedrag, bij het veroorzaken van overlast of (dreigende) dakloosheid waarbij het niet lukt de cliënt via de reguliere weg in zorg te laten komen. Dat kan worden veroorzaakt door zorgmijden, maar ook door het ontbreken van een adequate hulpvraag.

Zorgtoeleiding werkt volgens de Critical Time Intervention (CTI). Deze methodiek richt zich op een kortdurend traject om kwetsbare mensen in een kritische situatie in hun leven te ondersteunen waarbij er aandacht is voor het versterken van het informele en professionele vangnet. Het traject wordt structureel geëvalueerd, dit gebeurt gezamenlijk met cliënten en bij voorkeur met een naaste erbij.

Zorgtoeleiding werkt op basis van vrijwilligheid – uitzonderingen daargelaten bijvoorbeeld als het noodzakelijk is dat er een zorgmachtiging wordt aangevraagd. De duur van een toeleidingstraject varieert: van een eenmalig consult tot een periode van negen tot twaalf maanden, afhankelijk van de problematiek en situatie van de cliënt.

Wanneer diagnostiek of de hulpvraag van de cliënt helder is, verwijzen we naar de meest passende zorg zoals behandeling in de GGZ of aanbod in het sociaal domein. Dat gaat altijd in combinatie met een afsluitend advies/terugkoppeling aan de verwijzer.

Contact

Zorgtoeleiding GGZ inGeest (Amsterdam-Zuid en Amsterdam Nieuw-West)

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 via bureaudienst: