Eisen aan de verwijsbrief

Voor iedere verwijzing naar GGZ inGeest is een verwijsbrief noodzakelijk. De verwijsbrief moet aan landelijke minimale eisen voldoen.

Wat zijn de minimale eisen waaraan de verwijsbrief moet voldoen?
Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden (voor crisiszorg is geen verwijzing nodig, wél voor eventuele vervolgzorg):

 • op de verwijzing staan de naw-gegevens, geboortedatum, BSN, verzekeringsnummer en telefoonnummer van de patiënt vermeld;
 • op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
 • op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
 • de verwijzing is gedateerd maximaal 9 maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
 • op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
 • de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.  

Wie kan een verwijsbrief schrijven?
Een verwijsbrief kan worden geschreven door:

 • huisarts;
 • bedrijfsarts;
 • jeugdarts;
 • medisch specialist;
 • Bureau Jeugdzorg.
printen