De Zorgmachtiging

Soms leidt een ernstige psychische aandoening ertoe dat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen vormt.

Tot voor kort was een verplichte opname in een instelling de enige manier om u te helpen en het gevaar weg te nemen. Dankzij de Wvggz kunnen zorgverleners beter zorg op maat geven. Zij kijken altijd welke aanpak het beste past bij u; verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

De wet geeft  u en uw familie/naasten meer inspraak. Familieleden/naasten wordt de mogelijkheid geboden te vertellen wat zij denken dat nodig is om u te helpen. Het liefst gebeurt dit in een gezamenlijk gesprek, tenzij u of uw familie/naaste daar bezwaar tegen heeft. Informatie over uw behandeling wordt niet gegeven zonder uw toestemming. Ook de gemeente waarin u woont, zoekt mee naar wat u nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven. Dat kan bijvoorbeeld gaan om zaken als een woning of werk.

In de Wet verplichte ggz is vastgelegd dat u zo veel mogelijk (mee)bepaalt en meedenkt over wat er gebeurt. Daarvoor zijn verschillende manieren.

De Zorgmachtiging